URL ของคู่มือจะเปลี่ยนหรือไม่หากฉันคัดลอกหรือย้ายคู่มือ

2021-05-18 03:37:10 UTC 2021-08-31 02:28:41 UTC

การคัดลอกคู่มือ - URL จะเปลี่ยน

การย้ายคู่มือ - URL จะไม่เปลี่ยน