ผู้ดูแลระบบ (แอดมินกรุ๊ป) และรองผู้ดูแลระบบ (รองแอดมินกรุ๊ป) ต่างกันอย่างไร

2021-05-18 03:36:02 UTC 2022-10-03 01:39:58 UTC
ผู้ดูแลระบบ (แอดมินกรุ๊ป) และรองผู้ดูแลระบบ (รองแอดมินกรุ๊ป) ได้รับสิทธิ์ในการใช้ฟังก์ชันการจัดการต่าง ๆ เหมือนกัน
*รองแอดมินจะไม่สามารถเปลี่ยนแอดมินกรุ๊ปได้