ผู้ดูแลระบบ (แอดมินกรุ๊ป) และรองผู้ดูแลระบบ (รองแอดมินกรุ๊ป) ต่างกันอย่างไร

2021-05-18 03:36:02 UTC 2022-03-09 08:27:31 UTC
ผู้ดูแลระบบ (แอดมินกรุ๊ป) และรองผู้ดูแลระบบ (รองแอดมินกรุ๊ป) ได้รับสิทธิ์ในการใช้ฟังก์ชันการจัดการต่าง ๆ เหมือนกัน
*รองแอดมินจะไม่สามารถเปลี่ยนแอดมินกรุ๊ปได้