ฉันสามารถ export คู่มือออกมาเป็นไฟล์ PDF หรือ print ออกมาได้หรือไม่

2021-04-06 06:31:46 UTC 2024-04-10 07:20:34 UTC

คุณสามารถ export คู่มือออกมาเป็นไฟล์ PDF ได้

กรุณาดูวิธีการด้านล่าง และหลังจากที่ได้ไฟล์ PDF แล้วคุณสามารถ print คู่มืออกมาได้

▼ เปิดหรือปิดใช้งาน PDF Export (Web Browser)
https://teachme.jp/8/manuals/10445851

▼ การ Export คู่มือเป็นไฟล์ PDF (Web Browser)
https://teachme.jp/8/manuals/10480903/

*ไม่สามารถ export วิดีโอออกมาเป็น PDF ได้
**ไม่สามารถเลือกคู่มือหลายคู่มือเพื่อ export ในครั้งเดียวได้ (ต้องทำทีละคู่มือ)