ผู้ใช้งานแบบใดที่เรียกว่า "ผู้ใช้งานที่ไม่เคยเข้าสู่ระบบ"

2021-06-25 06:43:37 UTC 2023-12-07 03:40:37 UTC

ผู้ใช้งานต่อไปนี้ถือเป็น "ผู้ใช้ที่ไม่เคยเข้าสู่ระบบ":

  • ผู้ที่ได้รับเชิญแต่ไม่เคยเข้าสู่ระบบ Teachme Biz
  • ผู้ใช้งานที่ลบอุปกรณ์ทั้งหมดที่ใช้ออกจากแท็บ "อุปกรณ์ที่ใช้ (Device Used)" ใน "การตั้งค่าส่วนบุคคล (Personal Settings)"

▼ ส่งอีเมลคำเชิญไปยังผู้ใช้งานที่ไม่เคยเข้าสู่ระบบอีกครั้ง (Web Browser) https://teachme.jp/8/manuals/12546854/