ฉันสามารถเพิ่มผู้ดูแลระบบ (แอดมิน) เข้ากรุ๊ปได้กี่คน

2021-05-18 03:36:59 UTC 2024-04-04 03:53:22 UTC

คุณสามารถเลือกรองผู้ดูแลระบบ (รองแอดมินกรุ๊ป) จากรายชื่อ User ที่ "+Add group
sub-administrator" (ไม่จำกัดจำนวน)

หมายเหตุ: ผู้ดูแลระบบ (แอดมิน/รองแอดมินกรุ๊ป) เท่านั้นที่สามารถดำเนินการได้

▼ เพิ่มรองกรุ๊ปแอดมิน (Web Browser)
https://teachme.jp/8/manuals/5505907