Teachme Biz รองรับการใช้งานภาษาอะไรบ้าง

2021-04-06 06:33:32 UTC 2024-03-05 06:14:23 UTC

Teachme Biz รองรับภาษา ญี่ปุ่น อังกฤษ ไทย จีน และเวียดนาม ขึ้นอยู่กับอุปกรณ์ที่ใช้และการตั้งค่าภาษาบนอุปกรณ์นั้น ๆ

  • Web Browser: ภาษาญี่ปุ่น อังกฤษ ไทย และเวียดนาม
  • Mobile App (iOS/Android): ภาษาญี่ปุ่น อังกฤษ ไทย จีน (ตัวย่อ/ตัวเต็ม) และเวียดนาม

แม้ว่า Interface ของ Teachme Biz (เมนูและปุ่มต่าง ๆ) จะรองรับภาษาที่กล่าวข้างต้น แต่คุณสามารถใช้ภาษามาเลย์ อินโดนิเซีย และภาษาอื่น ๆ สำหรับชื่อหัวข้อและคำอธิบายในคู่มือ

*ฟอนต์ที่แสดงจะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับภาษา

หากต้องการตรวจสอบว่าภาษาที่แสดงเป็นไปตามต้องการหรือไม่ กรุณาเปลี่ยนภาษาบน Interface ของ Teachme Biz ให้เป็นภาษาอื่นก่อน (ตั้งค่าภาษาบนอุปกรณ์ของคุณ) และพิมพ์ภาษานั้น ๆ ตรงส่วนของคำอธิบายหน้าปกคู่มือ (Cover page description) เพื่อตรวจสอบ

*หมายเหตุ: ไม่ได้ทำการทดสอบระบบกับทุกภาษาหรือทุก character code ดังนั้นมีความเป็นไปได้ที่บางอักขระตัวอักษรจะแสดงผลไม่ถูกต้อง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมการใช้งาน