หลังจากยกเลิกสัญญา ฉันสามารถดาวน์โหลดข้อมูลได้หรือไม่

2021-04-06 06:32:51 UTC 2023-10-19 04:22:12 UTC

หลังจากยกเลิกสัญญาคุณจะไม่สามารถเข้าสู่ระบบ Teachme Biz และจะไม่สามารถดูหรือดาวน์โหลดข้อมูลได้อีก

หากยกเลิกสัญญาแล้วต้องการเก็บข้อมูลไว้ กรุณาดาวน์โหลดคู่มือออกมาเป็นไฟล์ PDF ไว้ล่วงหน้าก่อนวันยกเลิกสัญญา

[วิธีเตรียมการ]
▼ เปิดหรือปิดใช้งาน PDF Export (Web Browser)
https://teachme.jp/8/manuals/10445851

▼ การ Export คู่มือเป็นไฟล์ PDF (Web Browser)
https://teachme.jp/8/manuals/10480903/

*ไม่สามารถ export วิดีโอในรูปแบบ PDF