ผู้ที่ได้รับมอบหมายงาน จะได้รับการแจ้งเตือนให้ดำเนินงานที่ได้รับมอบหมายหรือไม่

2021-05-18 03:37:16 UTC 2023-12-07 06:31:18 UTC

อีเมลแจ้งเตือนให้ดำเนินงานจะถูกส่งไปยังผู้ได้รับมอบหมายงาน 1 วัน
ก่อนถึงวันกำหนดเสร็จ และหลังจากเลยวันกำหนดเสร็จงานแล้ว
อีเมลจะถูกส่งหาทุกวัน (เวลา 09:10 น. เวลาประเทศญี่ปุ่น) เป็นเวลานานสูงสุด 1
เดือน