ฉันควรใช้ IP Address อะไรในการจำกัด IP Address

2021-05-18 03:37:16 UTC 2021-06-28 02:16:37 UTC

กรุณาใช้ "Global Fixed IP Address"