ฉันควรใช้ IP Address อะไรในการจำกัด IP Address

2021-05-18 03:37:16 UTC 2022-03-09 08:43:06 UTC

กรุณาใช้ "Global Fixed IP Address"