ฉันควรใช้ IP Address อะไรในการจำกัด IP Address

2021-05-18 03:37:16 UTC 2021-12-02 02:03:52 UTC

กรุณาใช้ "Global Fixed IP Address"