ฉันสามารถ undo ลูกศร วงกลม ข้อความ ฯลฯ ได้หรือไม่

2021-05-18 03:37:06 UTC 2021-06-07 03:39:26 UTC

สำหรับ Mobile App - ได้
สำหรับ Web Browser / Windows Desktop App - ไม่ได้