ถ้าฉันอนุญาตให้ export คู่มือออกมาเป็นไฟล์ PDF ฉันสามารถตรวจสอบได้หรือไม่ว่าใครบ้างที่ดาวน์โหลดคู่มือ

2021-05-18 03:37:03 UTC 2022-04-20 11:17:46 UTC

ทำได้ ผู้ดูแลระบบ (แอดมิน) สามารถดึงข้อมูลออกมาเป็นไฟล์ CSV
จากหน้าฟังก์ชันรายงาน (Report)

▼ เช็ครายงานการเข้าดูคู่มือด้วย Report Function (Web Browser)
https://teachme.jp/8/manuals/9102780/